NevSom - utlysning av prosjektmidler

Utlysning av prosjektmidler til en forsterket innsats for voksne med Tourettes syndrom

NOU 2020-1 om Tourettes syndrom avdekket manglende tilgjengelighet på utredning, diagnostisering og behandling av voksne med Tourettes syndrom i helsetjenesten. Det er derfor behov for en forsterket innsats på dette området. Som et ledd i en bredere anlagt satsning for gruppen utlyser NevSom midler til igangsetting av fag- og metodeutviklingsprosjekter og tidsavgrensede forskningsprosjekter som gjelder voksne med Tourettes syndrom.

NevSom utlyser midler for ingangsetting av prosjekter som gjelder voksne med Tourettes syndrom.
Publisert 16.06.2020
Sist oppdatert 16.06.2020

Formålet med satsningen er å bidra til klinisk tverrfaglig kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som raskt kan implementeres i helsetjenesten og som fremmer oppfølging av voksne med Tourettes syndrom.

Det er etablert et samarbeid med Norsk Tourette forening og de regionale fag-/kompetansemiljøene for gjennomføring av satsningen.

Det kan søkes om støtte til enkeltprosjekt innen fag- og metodeutvikling og tidsavgrenset forskning på inntil kr 200.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet for denne satsningen. Brukerrepresentasjon vektlegges.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:
Kort sammendrag av prosjektbeskrivelsen
Faglig kompetanse i styringen av prosjektet
Målsetting og forventede resultater
Gjennomførbarhet og tidsplan
Budsjett og finansieringsplan
Brukerrepresentasjon
Prosjektbeskrivelse
CV

Søknad om støtte med relevante vedlegg sendes via UiO nettskjema.

Søknadsfrist: 13.09.2020
Kontaktpersoner
Michael B. Lensing (miclen@ous-hf.no) /tlf 2301 6067
Egil Midtlyng (uxmieg@ous-hf.no) /tlf 2301 6035

Tildeling av midler kunngjøres i uke 40 (28.09.-02.10.2020).

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS