Rettigheter og muligheter

Norge har mange gode ordninger for personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende. Det er viktig å være klar over at ingen diagnose automatisk gjør at en har krav på ulike tjenester. Utgangspunktet er at retten til tjenester i de fleste tilfeller bestemmes av behov, ikke en bestemt diagnose. Ingen mennesker er like uansett om de har de samme diagnosene, og det vil være ulike behov.

Mange opplever at det er vanskelig å orientere seg om hvilke muligheter som finnes, og hva en kan ha rett til. For mer informasjon om rettigheter og muligheter som finnes anbefaler Norsk Tourette Forenings brosjyrer Rettigheter og muligheter for barn med Tourettes syndrom og familien og Rettigheter og muligheter for voksne med Tourettes syndrom.

02.05.2019

FFOs Rettighetssenter

Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

02.05.2019

Pasient- og brukerombudet

Ombudet i ditt fylke kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre.

 • Hvem har ansvar for hva?

 • Dekning av utgifter

  • Ledsagerbevis

   Ledsagerbevis er en ordning det er opp til den enkelte kommune om de skal tilby. Ledsagerbevis gir ledsageren fri eller rabattert adgang til kultur- og fritidsarrangementer og en del offentlige transportmidler. Beviset gis til de som må ha med ledsager når de skal reise med offentlige transportmidler eller for eksempel skal på et idrettsarrangement. Det er viktig å være klar over at det er opp til den enkelte arrangør eller virksomhet å bestemme om ledsagerbevis skal gjelde. Kommunen vil ha informasjon om hvor i kommunen beviset gjelder. Beviset kan for øvrig brukes alle steder i landet som aksepterer beviset. Det er kommunen som utsteder ledsagerbevis.

 • Hjelpemidler

 • Pårørende sin rett til fri fra arbeid

 • Økonomiske støtteordninger

  • Hjelpestønad og omsorgslønn

   Tips til deg som skal søke på hjelpestønad og/ eller omsorgslønn.

   I vårt medlemsblad 2- rette nr 2 2012 sto denne artikkelen trykket.
   Vi får ofte spørsmål om nettopp hjelpestønad og omsorgslønn.

  • /share/mime/48/pdf.png Hjelpestønad og omsorgslønn
   (hjelpestonad-omsorgslonn-rad-og-tips.pdf, 77kB)

 • Barnehage

 • Skole

  • Tilrettelegging av eksamen og prøver

   Elever som har behov for det, kan kreve å få tilrettelagt eksamen og prøver gjennom året. Det er rektor som etter søknad avgjør hvilke tilretteleggingstiltak eleven kan få. Rektor kan be om en uttalelse fra en sakkyndig instans. Særskilt tilrettelegging av eksamen og prøver krever ikke vedtak om spesialundervisning. Det kan også være nyttig om foreldre selv legger frem dokumentasjon som begrunner behovet for tilrettelegging.

   Eksempler på tilrettelegging:

   • Utvidet tid.  Normalt inntil 1 time, avhengig av eksamensfaget.
   • Opplesing av eksamensoppgaven
   • Skrivehjelp
   • Skjermet eksamensplass
   • Bruk av PC til skriftlig eksamen
   • Endring av eksamensform – muntlig til skriftlig
   • Endring av eksamensform – skriftlig til muntlig
   • Endring av eksamensform – kombinert muntlig-skriftlig for muntlig/skriftlig
  • Hjemmeundervisning

   Elever som av ulike grunner ikke møter på skolen, kan ha rett til hjemmeundervisning. Dette kan for eksempel være aktuelt om eleven har skolevegring. Det skal gjøres en sakkyndig vurdering og vedtak om hjemmeundervisning anses som vedtak om spesialundervisning. Utdanningsdirektoratet forutsetter at det i slike saker skal være rask saksbehandling og effektuering av vedtaket.

   For noen kan det være aktuelt å undervise barna selv. Det stilles imidlertid strenge og omfattende krav. Privat hjemmeundervisning er omfattet av de samme lovreglene og forskriftene om opplæringens formål og innhold, som opplæringen i offentlig grunnskole.

   Etter opplæringsloven § 14-3 har kommunen rett og plikt til å føre tilsyn med privat hjemmeundervisning. Dersom det er tvil om hjemmeundervisningen er tilfredsstillende, kan kommunen kalle barnet inn til særskilte prøver.

 • Arbeidsliv

 • Helse- og omsorgstjenester

 • Fritid

  • FmB - Fritid med bistand

   Fritid med bistand er et tiltak der en deltaker og en tilrettelegger sammen med en saksbehandler i løpet av en begrenset periode arbeider for at deltakeren etter hvert kan stå på egne ben i en fritidsaktivitet deltakeren selv har valgt.
   Les mer her...

  • Støttekontakt

   Kommunene organiserer støttekontakttjenestene på ulike måter. Noen bruker fritidskontakt, treningskontakt, tilrettelegger eller andre betegnelser på tjenesten. Den kan gis individuelt eller i grupper.

   Hjelpen skal være nøye tilpasset den enkelte som trenger bistand for å få en meningsfull fritid sammen med andre. Oppdraget utgjør som regel et par timer i uken og de fleste kombinerer det med arbeid eller studier. Støttekontakten trenger vanligvis ingen spesiell utdanning, men skal få nødvendig opplæring og veiledning fra kommunen.

   Les mer her:
   Fritid for alle
   Fritid med mening

  • /share/mime/48/pdf.png Meningsfylt fritid - informasjonshefte om støttekontakttjenesten (Helsedirektoratet)
   (meningsfylt-fritid-informasjon-om-stottekontakttjenesten-is-0332-3-.pdf, 640kB)

  • Ledsagerbevis

 • Koordinering av ulike tjenester

 • Forsikring

 • Annet

  Konfirmasjon - muligheter for tilrettelagt undervisning

  Nidaros Bispedømme har utarbeidet en veileder for tilrettelagt konfirmantundervisning for unge med funksjonsnedsettelser. Med dette innspillet ønsker man å gi informasjon og veiledning til dere som har og kommer til å få konfirmanter med spesielle behov. Uttrykket ”spesielle behov”, betegner de behov som krever en særskilt tilrettelegging så vel sosialt som pedagogisk, og som krever ekstra ressurser enten på personalsiden eller på materiellsiden. Tilpasset konfirmanttid – en rett.

  /share/mime/48/pdf.png Konfirmasjon - rettigheter for tilrettelagt undervisning
  (veileder-fra-nidaros-bispedommerad.pdf, 314kB)

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS