• Nasjonalt kompetansesenter

  NevSom Nasjonalt Kompetansesenter for nevroutviklingsfostyrrelser og hypersomnier - ADHD, Autisme, Tourettes Syndrom og Narkolepsi
  NevSom skal i samarbeid med brukere og det øvrige tjenesteapparatet bidra til at tjenestene til mennesker med ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi blir tilrettelagt ut fra individuelle behov, helhetlig tilnærming og er preget av langsiktighet og kontinuitet.
  www.nevsom.no

  Tidsskriftet INNSIKT
  Alle numre av Innsikt er nå tilgjengelig digitalt. (Innsikt var et tidsskrift om ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi som kom ut fra 2007 - 2014.)
  På Nasjonalbibliotekets digitale tidsskiftssamling kan du nå lese Innsikt. Tidsskriftet ble gitt ut av Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi fra 2007 – 2014.
 • Regionale fagmiljøer

  Hvert helseforetak har sitt eget Regionale fagmiljø (RFM) for ADHD, Tourettes syndrom, narkolepsi og autisme. Regionalt fagmiljø skal arbeide for likeverdige og individuelt tilrettelagte tjenester som er preget av lnagsiktighet, kontinuitet og god kvalitet. Regionalt fagmiljø yter supplerende tjenester i samarbeid med det tverrfaglige ordinære hjelpeapparatet. Tilbudene varierer noe fra region til region.

  Personer med en eller flere av diagnosene og deres pårørende som trenger informasjon om hjelpeapparatet, kan henvende seg til det regionale fagmiljøet, i tillegg til fagpersoner som trenger informasjon, råd og veiledning.

  • R-FAAT Helse Nord

   R-FAAT: Fagnettverk autisme, ADHD og Tourettes syndrom
   Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT) skal, i samarbeid med den øvrige spesialisthelsetjenesten, arbeide for at mennesker med diagnosene autisme, ADHD og Tourettes syndrom får tjenester som er likeverdige og individuelt tilrettelagt og som preges av kontinuitet og kvalitet.

   R-FAAT skal bidra til økt kompetanse om autisme, ADHD og Tourettes syndrom blant fagfolk i primær- og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.

   Våre viktigste oppgaver er å:
   - bidra til kompetanseheving gjennom kurs, konferanser og veiledning
   - tildele midler til prosjekter som skal føre til økt kunnskap og kompetanse
   - tilby veiledning gjennom vårt nevropsykiatriske konsultasjonsteam

   Hjemmeside R-FAAT.

  • RKT Helse Sør-Øst

   Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT)

   RKT yter kompetansetjenester til det tverrfaglige ordinære hjelpeapparatet, og har et nært samarbeid med Autismeforeningen i Norge, ADHD Norge, Norsk Tourette Forening, Foreningen for Søvnsykdommer, Nasjonal kompetanseenhet for Autisme (Autismeenheten), Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NevSom), regionale fagmiljøer i de andre helseregionene og regionens helseforetak.

   Hjemmeside RKT:

  • RFM Helse Vest

   Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest skal bidra til gode tenestetilbod til pasientar med dei fire diagnosane. Vår virksomhet omfattar formidling, fagutvikling, konsultasjon, veiledning, rådgjeving, forsking og undervisning.

   RFM Helse Vest gir ikkje tilbod om pasientbehandling, men kan gje råd og informasjon om behandlingstilboda i regionen.

   Hjemmeside RFM:

  • RFM Helse Midt

   Regionalt fagmiljø for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt skal bidra til gode tenestetilbod til pasientar med dei fire diagnosane. RFM har samarbeid fleirregionalt og nasjonalt.

   RFM gjev tilbod på fleire område, formidling, forsking, fagutvikling, nettverksarbeid, rådgjeving og undervisning. RFM gjev stønad til prosjekt og utviklingsarbeid som styrker kunnskap og kunnskapsutvikling i regionen, og samarbeider med brukarorganisasjonar, fagfolk, avdelingar og klinikkar i Helseforetaka. Vi gjev ikkje tilbod om pasientbehandling, men kan gje råd og informasjon om behandlingstilboda i regionen.

   Hjemmeside RFM:

 • Spesialisthelsetjenesten

  • BUP

   Denne siden er under utarbeidelse.

  • Informasjonsmapper til nydiagnostiserte barn og unge med foresatte

   Informasjonsmapper til nydiagnostiserte barn og unge med foresatte

   Norsk Tourette Forening (NTF) har utarbeidet mapper med informasjon om Tourettes syndrom (TS). Disse informasjonsmappene kan gis til pasienter og/eller pårørende. Selve informasjonsmappen er gratis, men det må betales for porto ved forsendelse.

   Informasjon til barn med TS og foresatte. Mappen inneholder:

   - Brosjyre Norsk Tourette Forening – informasjon om hva NTF er og arbeider med.
   - Brosjyre «Kan det være Tourettes syndrom?» En kort beskrivelse av hva TS er.
   - Brosjyren «Tourettes syndrom – til arbeidsgivere med ansatt som har barn med TS» Kort informasjon om hva TS er og hvordan dette kan påvirke arbeidsdagen for foresatte til barn med TS.
   - Boken «Alexanders dagbok». En bok med informasjon beregnet på barn med TS.
   - Informasjonsheftet «Rettigheter og muligheter til foresatte med barn med TS»
   - Bestillingsliste som viser tilgjengelig relevant litteratur i NTFs nettbutikk.

       

    

    

   Informasjon til ungdom med TS og foresatte. Mappen inneholder:
   - Brosjyre Norsk Tourette Forening – informasjon om hva NTF er og arbeider med.
   - Brosjyre «Kan det være Tourettes syndrom?» En kort beskrivelse av hva TS er.
   - Brosjyren «Tourettes syndrom – til arbeidsgivere med ansatt som har barn med TS» Kort informasjon om hva TS er og hvordan dette kan påvirke arbeidsdagen for foresatte til barn med TS.
   - Informasjonsheftet «Tourettes syndrom – en brosjyre for ungdom». Et hefte med informasjon beregnet på ungdom med TS, som tar opp relevante temaer som venner, skole, familie, kjæreste, ulike utfordringer med TS, etc.
   - Informasjonsheftet «Rettigheter og muligheter til foresatte med barn med TS»
   - Bestillingsliste som viser tilgjengelig relevant litteratur i NTFs nettbutikk.

   Mappene bestilles direkte via telefon eller e-post (ikke via nettbutikken).
   Det kan bestilles maksimum 5 mapper i hver kategori.

   e-post: post@touretteforeningen.no
   tlf: 31 41 10 55

  • DPS

   Denne siden er under utarbeidelse.

  • Informasjonsmapper til nydiagnostiserte voksne med Tourettes syndrom

   Informasjonsmapper til nydiagnostiserte voksne med Tourettes syndrom

   Norsk Tourette Forening (NTF) har utarbeidet mapper med informasjon om Tourettes syndrom (TS). Disse informasjonsmappene kan gis til pasienter og/eller pårørende. Selve informasjonsmappen er gratis, men det må betales for porto ved forsendelse.

   Det er utarbeidet 3 ulike mapper som er beregnet for tre målgrupper. Informasjonsmappene består av ulikt innhold tilpasset hver målgruppe.

   Informasjon til voksne med TS. Mappen inneholder:
   - Brosjyre Norsk Tourette Forening – informasjon om hva NTF er og arbeider med.
   - Brosjyre «Kan det være Tourettes syndrom?» En kort beskrivelse av hva TS er.
   - Brosjyren «Tourettes syndrom – til arbeidsgivere med ansatt som har TS». Kort informasjon om hva TS er og hvordan dette kan påvirke arbeidsdagen for personer med TS.
   - Informasjonsheftet «Tourettes syndrom».
   - Informasjonsheftet «Rettigheter og muligheter for voksne med TS»
   - Bestillingsliste som viser tilgjengelig relevant litteratur i NTFs nettbutikk.

    

    


   Mappene bestilles direkte via telefon eller e-post (ikke via nettbutikken).
   Det kan bestilles maksimum 5 mapper i hver kategori.

   e-post: post@touretteforeningen.no
   tlf: 31 41 10 55

 • Kommunehelsetjenesten

  • Fastlege

   Utredning av Tourettes syndrom gjennomføres i spesialisthelsetjenesten, fortrinnsvis i psykisk helsevern, noen ganger hos nevrolog.
   Barn og ungdom utredes fortrinnsvis ved Barne- og ungdoms- psykiatriske poliklinikker (BUP), mens voksne utredes ved Distriktspsykiatriske senter (DPS).

   Diagnosen stilles på bakgrunn av observasjon, kartlegging av symptomer og informasjon om utviklingshistorie. Nevrologisk undersøkelse gjøres for å utelukke andre årsaker til tics. Noen ganger foretas EEG for å utelukke epilepsi.
   Diagnosekriteriene krever ikke at den som setter diagnosen må ha sett ticsene ved selvsyn. Dersom motoriske og vokale tics er rapportert av pålitelige observatører er dette tilstrekkelig.

   Tics trenger ikke medføre plager eller funksjonsnedsettelse for at diagnosen kan stilles. Diagnosesystemet krever ikke at motoriske og vokale tics må være tilstede samtidig eller at det må være et og samme tic over ett år. Det er karakteristisk for Tourettes syndrom at tics forandrer seg, at noen forsvinner og nye kommer til. Vokale tics trenger ikke å forekomme på diagnosetidspunkt. Det er tilstrekkelig at det beskrives at det har forekommet tidligere.

   Målet for behandling blir å redusere symptomene.
   Noen bruker medisiner for å dempe tics, og det finnes ikke- medikamentelle behandlingsmetoder som kan hjelpe.

  • Helsesøster

   Denne siden er under utarbeidelse.

  • Psykolog

   Denne siden er under utarbeidelse.

  • Helse- og omsorgstjenester

   Pårørendeveileder
   Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.
   Les veilederen her...

 • Skole / utdanning

 • NAV

 • Barnevern

  Omsorgssvikt eller funksjonsnedsettelse?
  Det er ikke alltid lett å vite om barnets væremåte eller atferd skyldes omsorgssvikt eller nedsatt funksjonsevne, eller begge deler i samspill. Barn som er utsatt for omsorgssvikt og overgrep, kan utvikle avvikende væremåter.
  Les mer om dette på Bufdir hjemmeside...


 • Kurs / konferanser

  18.03.2020

  Oslo - 30.08.2020

  NTF arrangerer fagkonferansen "Tourettes syndrom i Norge 2020" søndag 30.08.2020. Link til påmelding

  01.07.2020

  Felleskonferansen 2021

  Sett av datoen for felleskonferansen 28.01.2021 allerede nå.

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS